Over Mij

Esther

Ik ben Esther, jaar en moeder van drie jonge kinderen.


Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Vanaf 2007 was ik werkzaam als beveiliger binnen de gevangenis. In 2011 als penitentiair inrichtingswerker na mijn MBO- opleiding SPW4. Ik wilde mijn kansen op een baan en ontwikkelingsperspectief voor de toekomst vergroten. Ik koos voor de deeltijd HBO- opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening bij Avans Hoge School. Tijdens de opleiding ben ik in 2014 binnen het Penitentiair Psychiatrische Centrum gaan werken als Forensisch Therapeutisch Werker. Ik werkte op een afdeling waar gedetineerden verbleven met psychiatrische/persoonlijkheidsproblematiek, gecombineerd met zwakbegaafdheid (doelgroep: Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt). Daarnaast was er sprake van ernstige gedragsproblematiek. Ook werkte ik op een afdeling waar patiënten verbleven met een cluster B persoonlijkheidsproblematiek (antisociale, narcistische, theatrale en borderline stoornis), vaak in combinatie met ADHD, licht verstandelijke beperking of stoornissen binnen het autistisch spectrum. Probleembesef en behandelmotivatie ontbraken vaak bij deze patiënten. Hun gedrag kenmerkte zich door impulsiviteit en agressieve geladenheid. Daarnaast was er vaak sprake van verslavingsproblematiek. Vaak hadden de patiënten de maatregel TBS opgelegd gekregen. Ik heb er jaren met veel plezier gewerkt. Na het werken op de PPC ben ik intern veranderd naar de Rijks Justitiële Jeugd Inrichting. Ik gaf individuele en groepsbegeleiding op een kortverblijfsafdeling aan jongeren die om strafrechtelijke redenen opgenomen waren.


Opleiding Systeem Therapeutisch Medewerker

Ik wilde blijven studeren, met als uiteindelijk doel om preventief wat te kunnen betekenen voor kinderen en jongeren, zodat een gedwongen kader en residentiele plaatsing voorkomen kan worden. Met die reden koos ik voor de studie Systeem Therapeutisch Medewerker. Ik zag in dat de individuele problemen van mijn cliënten niet los gezien kunnen worden van het systeem (leefomgeving) waarin zij verkeren, omdat personen binnen een systeem elkaar continu beïnvloeden. Ik dacht dat hier dan ook het succes te halen is om residentiele plaatsingen te voorkomen. Een Systeem Therapeutisch Medeweker bekijkt mensen in hun context en betrekt naasten bij de behandeling. Opvoeding heeft veel invloed op het functioneren van een kind. Dit geldt voor de ouders van het kind die bij mij in therapie komen en ook voor de ouders van de ouders. Ieders bagage wordt meegenomen in een rugzak die de manier van opvoeden bepaalt en zijn of haar dagelijks functioneren.


Opleiding Erkend Kindertherapeut

Na 12 jaar werkzaam geweest te zijn binnen de gevangenis, het gedwongen kader, besloot ik na het behalen van bovenstaande opleiding te gaan werken als gezinsmanager in de ambulante jeugdhulpverlening om hulp te bieden aan complexe gezinssystemen. Problemen waar ik mee te maken krijg zijn: licht verstandelijk beperkt (lvb), meervoudige en complexe gezinnen, psychische/psychiatrische problematiek, verslaving, (vecht) scheidingen. Begeleide omgang, ambulante opvoedondersteuning, coaching van jongeren, oudergesprekken en casusregie zijn mijn taken. Tijdens deze werkzaamheden sprak het werken en het begeleiden van kinderen en hun systeem mij het meest aan, daarom ben ik de opleiding Erkend Kindertherapeut gaan volgen. Ik help graag kinderen en hun ouders/begeleiders om ze in hun kracht te zetten zodat kinderen en ouders problemen aan kunnen pakken en leren hoe zij hiermee omgaan. Mijn visie is dat ik zonder oordeel uitga van het kind en niet van het probleem dat hij/zij heeft en samen bekijk welke oplossing het beste past bij de specifieke situatie. Ik werk systeemgericht, er kunnen contacten en samenwerkingen aangegaan worden met scholen, zorgverleners en anderen belangrijke betrokkenen.


Opleiding EMDR

Tijdens het geven van kindertherapie kan het voorkomen dat er bij kinderen een onverwerkte negatieve ervaring uit het verleden gezien wordt. Dit wordt een trauma genoemd. Deze ervaring kan een grote invloed hebben op het ontstaan of in stand houden van (probleem)gedrag. Om tijdens de therapie aandacht te geven aan deze nare ervaring heb ik hiervoor een cursus gevolgd. Eye movement desensitization and reprocessing (afgekort EMDR) is een kortdurende behandelmethode om nare ervaringen en trauma’s te verwerken. Deze behandeling wordt ingezet na toestemming als het passend is bij de problematiek en de siuatie. Als therapeut kijk ik naar een kind als een uniek individu met een systeem welke met elkaar interacteren. Kennis en ervaring van de afgelopen jaren worden gebruikt om hulp op maat te bieden. Het doel is dat kinderen zich prettig voelen en fijn kunnen ontwikkelen.


SCHIP-behandelaar

De SCHIP-aanpak is een methode die wordt ingezet bij echtscheiding en relatieproblemen. De Schip-aanpak is een post-relationeel rouwtraject dat de (ex)partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de (ex)-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als 'partners in ouderschap'.


Opleiding KIES-coach en KIES omgangsbegeleiding

KIES is een manier om kinderen met gescheiden ouders, in een groep of individueel te begeleiden. Dat kunnen allerlei scheiding situaties zijn. De scheiding is kort of al langer geleden, de scheiding verloopt zoals een gemiddelde scheiding of wat moeizamer, er worden wel of geen problemen ervaren. Alle trajecten van KIES zijn gericht op het perspectief van het kind, de behoefte en het welzijn van het kind bij scheiding en het leren omgaan met de lastige dingen die een scheiding met zich kan meebrengen. KIES is er voor het recht van kinderen en jongeren om gehoord te worden, om hen een stem te geven in scheiding situaties en om hen te leren kiezen voor zichzelf. Ze kunnen zelf (leren) kiezen voor hun eigen gedachten, gevoelens, wat ze ervaren, wensen en hopen. Dat hebben kinderen en jongeren ook nodig om zichzelf goed te leren kennen en om te erkennen wie ze zelf zijn en om grip op hun leven te ervaren. KIES is er voor alle kinderen met gescheiden ouders die daar behoefte aan hebben.


Opleiding Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit

Voor ouders, leerkrachten en professionals. Agressie en zelfdestructief gedrag stelt menig ouder voor een dilemma. Of het nu gaat om geweld, woede-uitbarstingen, liegen, stelen of om extreme angst, dwang, schoolverzuim of internetverslaving, met regelmaat wordt gepleit voor een 'hardere' aanpak, maar escalatie ligt dan op de loer. Een effectief alternatief is te vinden in de basisprincipes van de methode Geweldloos Verzet, waarin vastberaden verzet (zonder dreigen en straffen) en positieve aanwezigheid (zonder toegeven) worden gecombineerd. Gesteund door hun netwerk leren ouders, leerkrachten en professionals om zowel hun gezag als de relatie met hun kind en de leerling op een positieve manier te herstellen. Van (on)macht naar kracht.
© Kind Centraal & Context   |   KvK 81002521